Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2015

flawed

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
flawed
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadne poczucie winy nie naprawi błędów przeszłości a żadne nerwy nie są w stanie zmienić przyszłości.
flawed
flawed
7732 3fc5 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viaBloodMoon BloodMoon
flawed
#498
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viaambiwalencja ambiwalencja
flawed
5332 8966
Reposted fromfoods foods viaarrependimento arrependimento
flawed
2728 3a3f
flawed
1186 51b3
Reposted fromiamstrong iamstrong viaarrependimento arrependimento
flawed
flawed
flawed
0734 61c1
flawed
flawed
8367 81a5
Reposted frommirabilia mirabilia viaarrependimento arrependimento
flawed
Reposted fromFlau Flau viaarrependimento arrependimento
flawed
3987 6092
flawed
Zawsze kończy się tak samo - śmiercią. Przedtem jednak było życie. Ukryte pod wielkim "bla,bla, bla." Ględzenie i hałas przesłaniają wszystko. Ciszę i uczucie. Wzruszenie i strach. Rzadkie i efemeryczne przebłyski piękna. Parszywy smutek i nieszczęsnego człowieka. I nad tym wszystkim jest zawstydzenie, że istniejemy. Bla, bla, bla. 
— Wielkie piękno (2013)
flawed
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.
— Brigitte Nicole
Reposted fromtomowa tomowa viadreamerlive dreamerlive
flawed
7569 55e8
Reposted fromtudu tudu viaolakocie olakocie
9152 53f9
Reposted fromsunlight sunlight vianiskowo niskowo
9195 b3f2
Reposted fromunco unco viareloveution reloveution
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl